یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه، ساختمان مهتاب، واحد 4
info@jahanjavidan.com
035-91002141
تماس با ما

قیمت آجر فشاری

آجر فشاری بهتر است یا آجر ماشینی

/%D8%A2%D8%AC%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C